VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť MEDIKOCENTRUM, s.r.o. rešpektuje súkromie každého návštevníka našich webových stránok. Nasledovné informácie sa týkajú typu dát zbieraných spoločnosťou MEDIKOCENTRUM, s.r.o. a spôsobov ich využitia. MEDIKOCENTRUM, s.r.o. zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky iných spoločností prístupné prostredníctvom odkazov na internetových stránkach spoločnosti MEDIKOCENTRUM, s.r.o.

 

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť MEDIKOCENTRUM, s.r.o. zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá používateľ MEDIKOCENTRUM, s.r.o. svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu používateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov:

Otvorením týchto internetových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili. Tieto údaje môžu byť využité na porozumenie profilu používateľov našich webových stránok, ale vždy bez použitia akýchkoľvek údajov vzťahujúcich sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú, len ak boli poskytnuté anonymne.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov zverejníme na internetových stránkach spoločnosti MEDIKOCENTRUM, s.r.o..

 

3. Bezpečnosť

Spoločnosť MEDIKOCENTRUM, s.r.o. bude uchovávať vaše údaje v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplne dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zamestnanci a zmluvní partneri spoločnosti MEDIKOCENTRUM, s.r.o., ktorí majú prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti MEDIKOCENTRUM, s.r.o., sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov aplikácie tretích strán, ktoré používajú na ochranu osobných údajov rovnaký alebo vyšší štandard ako ten popísaný v tomto dokumente.

 

4. Cookies

Táto internetová stránka zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné účely pomocou technológie spoločnosti Google a iných. Tieto údaje možno použiť na vytvorenie pseudonymných používateľských profilov. Môžu byť nastavené cookies vo Vašom prehliadači.

Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zozbierané pomocou technológie Google Analytics (a iných) nepoužijú na identifikáciu konkrétneho návštevníka a nezhromažďujú sa spolu s inými osobnými údajmi držiteľa pseudonymu.

Bližšie informácie o web trackingu nájdete v politike ochrany súkromia nášho poskytovateľa: How Google uses data when you use our partners‘ sites or apps

 

5. Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov

Spoločnosť MEDIKOCENTRUM, s.r.o. zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. Pošlite e-mail na adresu info@schneider-laboratoria.sk alebo list na adresu MEDIKOCENTRUM, s.r.o., Čapajevova 23 , 080 01 Prešov.

 

6. Verejný register spracovania

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov sprístupňuje nasledovné údaje:

(1) Meno zodpovednej spoločnosti: MEDIKOCENTRUM, s.r.o. 

(2) Osobne zodpovedný - vedenie spoločnosti: Ing. Karol Schneider, MEDIKOCENTRUM, s.r.o.

(3) Adresa zodpovednej prevádzky: Čapajevova 23 , 080 01 Prešov, Slovenská republika.

(4) Zamýšľaný účel zhromažďovania, spracovania alebo využívania údajov:

Predmetom činnosti spoločnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, podnikateľské poradenstvo, maloobchodná činnosť - zdravotnícke zariadenia, zdravotnícke pomôcky, zdravotnícky materiál, zdravotnícka technika, reklamná činnosť, organizovanie kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí, marketing, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu ambulantná starostlivosť v odbore : všeobecné lekárstvo, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu ambulantná starostlivosť v špecializačnom odbore: chirurgia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore: klinická biochémia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore : rádiológia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore: kardiológia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení: poliklinike v rozsahu ambulancie klinickej psychológie v špecializačnom odbore: klinická psychológia, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: polikliniky s poskytovaním všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu:

-fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

-hematológia a transfuziológia,

-klinická imunológia a alergológia.

(5) Popis skupín zainteresovaných osôb a príslušných údajov alebo kategórií údajov:

Dáta vzťahujúce sa na zákazníkov, zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, dodávateľov a poskytovateľov služieb – v miere potrebnej pre splnenie účelu uvedeného v bode 6. (4).

(6) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu byť údaje sprístupnené / oznámené:

Orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne a iné v prípade existencie príslušných právnych predpisov, externí dodávatelia v súlade s §11 BDSG, externí poskytovatelia služieb, pridružené spoločnosti a interné oddelenia pre splnenie účelu uvedeného v bode 6. (4). 

Exo Hosting, s.r.o. Radvanská 25, 974 05  Banská Bystrica

MI:SU Design, s.r.o. Prostějovská 115, 08001 Prešov

(7) Termín pravidelného výmazu dát:

Dáta sa vymazávajú po uplynutí zákonných lehôt. Dáta, na ktoré sa nevzťahujú uvedené ustanovenia, sa vymazávajú ak prestane existovať účel uvedený v bode 6. (4).

(8). Používanie prepojení na sociálne siete

Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie prepojenia sociálnych sietí Facebook, Instagram a Twitter. Súvisiace služby poskytujú spoločnosťi Facebook Inc., Instagram a Twitter Inc. (“poskytovatelia”).

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Prehľad Facebook tlačidiel a ich vzhľadu nájdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Prehľad tlačidiel Twitter a ich vzhľadu nájdete na: https://twitter.com/about/resources/buttons

Prepojenie poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania našich stránok prihlásený do svojho používateľského účtu na Facebooku alebo Twitteri, poskytovateľ vie získať informácie o vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj používateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií prepojenia (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.

Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťami Facebook, LinkedIn alebo Twitter a o právach a dostupných možnostiach ochrany vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete v upozornení poskytovateľa o ochrane údajov/súkromia:

Upozornenie poskytovateľa Facebook o ochrane údajov/súkromia:

http://www.facebook.com/policy.php

Upozornenie poskytovateľa Twitter o ochrane údajov/súkromia:

https://twitter.com/privacy

Ak chcete zabrániť sociálnym sieťam Facebook alebo Twitter, aby vašu návštevu našich stránok prepojili s vaším používateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného používateľského účtu pred vstúpením na naše stránky.

Schneider Ados Schneider laboratória Schneider lekáreň MBST terapia Neuro terapia Úsvit
© 2024 Všetky práva vyhradené pre Schneider - RTG
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.