Info pre pacientov

Čo je to RTG žiarenie

Röntgenové žiarenie alebo röntgenové lúče alebo lúče X je elektromagnetické žiarenie v rozsahu vlnových dĺžok od 10 nanometrov do 100 pikometrov. Vzniká prudkým zabrzdením urýchlených elektrónov (brzdné žiarenie) alebo prechodom elektrónov na nižšie energetické hladiny v atóme (charakteristické žiarenie). Jeho prirodzeným zdrojom sú najmä hviezdy, umelo sa dá získať v röntgenovej trubici (röntgenke) dopadom zrýchlených elektrónov na anódu (kladne nabitú elektródu). V rádiológii používané spektrum má vlnovú dĺžku 1-50 nm.

Diagnostické a terapeutické využitie žiarenia spôsobili vznik nového, vysoko špecializovaného a klinicky významného samostatného medicínskeho odboru: rádiológie. Ten sa čoskoro rozdelil na dva odbory: rádiodiagnostiku a rádioterapiu.

RTG (röntgen)

 • RTG ukáže zmeny veľkosti, štruktúry a denzity orgánov a tkanív.
 • Využíva sa na diagnostiku, skríning a posúdenie efektu liečby.

Výhody digitálneho RTG

Digitálny zubný RTG zobrazí snímku o pár sekúnd po nasnímaní na monitore, s korou je možné ďalej pracovať - lupa, nastavenie kontrastov, meranie, inverzné zobrazenie, pseudofarby, atď... Dovoľuje zväčšenie dôležitých detailov na digitálnej snímke, čo na klasickej statickej snímke nie je možné.

Poskytuje teda:

 • presnejšie, 
 • detailnejšie,
 • komplexné informácie pre stomatológa o stave zubov a tvrdých tkanív a to pri menšej radiácii.

Digitálne zobrazenie snímky umožňuje dokonalé plánovanie chirurgických zákrokov v dutine ústnej využívaním presného digitálneho dvojrozmerného (2D) zobrazenia.

Jeho neoceniteľné využitie je napríklad pri plánovaní vsadenia implantátov. Laserová diagnostika napomáha k presnému určeniu zubného kazu. Lekár pomocou tejto technológie rozpozná zmeny v zubnom tkanive ľudskému oku nezachytiteľné a tak môže pacientovi odstrániť problém v počiatočnom štádiu.

Limitné hodnoty žiarenia

Limitné hodnoty expozície ionizujúceho žiarenia sú uvedené v Nariadení vlády SR č.345/2006 Z.z.

Limity ožiarenia sa členia na:

A)    limity pre obyvateľov,

B)    limity pre pracovníkov,

C)    limity pre praktikantov a študentov.

 

A) Limity ožiarenia obyvateľov sú:

 • efektívna dávka 1 mSv v kalendárnom roku,
 • ekvivalentná dávka v očnej šošovke 15 mSv v kalendárnom roku,
 • ekvivalentná dávka v koži 50 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa určuje ako primeraná dávka na ploche 1 cm2 najviac ožiarenej kože,
 • limity ožiarenia tehotných žien  1mSv na plod počas celého tehotenstva.  

 

B) Limity ožiarenia praktikantov a študentov sa vzťahujú na ožiarenie, ktorému sú vedome, dobrovoľne a po poučení o rizikách s tým spojených vystavené osoby v čase špecializovanej prípravy na výkon povolania. Limity ožiarenia pre praktikantov a študentov sú od roku, v ktorom tieto osoby dovŕšia 16. rok veku, do konca kalendárneho roku, v ktorom dovŕšia 18. rok veku:

 • efektívna dávka  6 mSv v kalendárnom roku,
 • ekvivalentná dávka v očnej šošovke 50 mSv v kalendárnom roku,
 • ekvivalentná dávka v koži a v rukách od prstov až po predlaktie a v nohách od chodidiel až po členky 150 mSV v kalendárnom roku, bez ohľadu veľkosti ožiarenia plochy kože.

 

C) Limity ožiarenia pracovníkov  20 mSv ročne, 

 • efektívna dávka 100 mSv počas piatich za sebou nasledujúcich kalendárnych rokov, pričom efektívna dávka v žiadnom kalendárnom roku nesmie prekročiť 50 mSv,
 • ekvivalentná dávka v očnej šošovke 150 mSv v kalendárnom roku,
 • ekvivalentná dávka v koži a končatinách od prstov až po predlaktie a v nohách od chodidiel až po členky 500 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa určuje ako priemerná dávka na ploche 1 cm2 najviac ožiarenej kože,
 • Tehotné ženy  - na plod do konca tehotenstva 1 mSv.

 

Stanovené postupy práce s uzavretým žiaričom (RTG žiarením)  na našich pracoviskách vylučujú prekročenie ionizácie.

Z výsledkov meraní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, odd. röntgenov, otvorených a uzavretých žiaričov je zrejmé, že namerané hodnoty ionizujúceho žiarenia – hĺbkového dávkového ekvivalentu, povrchového osobného dávkového ekvivalentu a efektívnej dávky z vonkajšieho prekročenia pri stanovených pracovných postupoch neprekračujú najvyššie prípustné hodnoty.

Pri optimalizácii ochrany bolo preukázané, že limity ožiarenia podľa NV SR č. 345/2006 Z.z. nie sú prekročené.

Naše odporúčania

Medzi povinnosti pacienta patrí v každom kalendárnom roku absolvovať povinnú preventívnu zubnú prehliadku. Stomatológovia aj poisťovne avizujú, že počty ľudí mysliacich na svoje ústne zdravie stúpajú. Ľudia využívajú bezplatnú prevenciu zo zákona viac ako v minulosti. Stále ju však nečerpajú naplno. Zo štatistík  vyplýva, že preventívne prehliadky u stomatológov boli u dospelej populácie využívané na menej ako 50 %. Dôvodom takejto nízkej návštevnosti je najčastejšie zaneprázdnenosť a nižšie povedomie o prevencii rizikových faktorov a hlavne pocit, že pokiaľ nemám bolesti, tak som zdravý. Ak pacient neabsolvoval predchádzajúci kalendárny rok preventívnu prehliadku, musí si v nasledujúcom roku hradiť všetky výkony u zubného lekára sám. Zdravotná poisťovňa neuhradí žiadne zdravotné výkony a zaplatiť si pacient musí aj preventívnu prehliadku. Vyplýva to zo zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti.

Preventívna prehliadka u zubára napomáha k zachovaniu zdravých zubov a zabraňuje zdravotným problémom. Odborníci sa zhodujú v tom, že zdravé zuby sú prevenciou pred mnohými ochoreniami. Dobré ústne zdravie nezabezpečuje len kvalitu života, ale je tiež prevenciou mnohých ochorení iných orgánov a prispieva k udržaniu dobrého celkového zdravia. Ku kvalitnej prevencii patrí kvalitná snímka, pomocou ktorej lekár rozpozná zmeny v zubnom tkanive ľudskému oku nezachytiteľné a tak môže pacientovi odstrániť problém v počiatočnom štádiu. OPG snímky sú nevyhnutnou súčasťou pri implantológii, parodontológii, ale aj pri čeľustnej ortopédii.

Prečo röntgen?

Spomenieme príklad, ktorý sa v zubných ambulanciách často vyskytuje a nikdy dobre nekončí. Pacient, ktorý navštevoval ambulanciu 4 roky s prehliadkami a odstránením zubného kameňa prišiel s akútnymi bolesťami. Po urobení RTG snímkov bol nájdený veľký kaz, ktorý aj napriek svojej veľkosti nebol klinicky viditeľný. Vzhľadom na jeho rozmer a pokročilú parodontitídu bol daný zub odsúdený na extrakciu. Prečo sa naň neprišlo skôr a prípad končil vytiahnutím zuba?

Pretože pacient napriek odporúčaniu NESÚHLASIL so zhotovením preventívnych RTG snímok. Neprial si ich pri žiadnom rutinnom vyšetrení. 

Chcel ušetriť zopár korún. Ušetril ich, ale prišiel o zub. Stačilo zhotoviť RTG snímku každých 12-24 mesiacov.
Niektorí ľudia si neželajú RTG snímky v obave pred žiarením. Vznik tumorov z ožiarenia ako následok najťažšieho somatického poškodenia by bolo možné, ak by z toho istého miesta bolo zhotovených v krátkom čase viac ako 3000 snímkov. Radiačné zaťaženie pri panoramatických snímkoch tvorí 0,3 mSv, prvé radiačné poškodenie by bolo možné, ak by sa u pacienta urobilo 200 panoramatických snímkov v krátkom čase. Pre porovnanie – radiačné zaťaženie človeka z prírodných zdrojov za rok tvorí 3 mSv.